Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) adalah suatu Akta mengadakan peruntukan bagi penubuhan, pendaftaran, pengurusan & pengawalseliaan dan kawalan kualiti pendidikan yang diberikan oleh institusi pendidikan tinggi swasta dan bagi perkara yang berkaitan dengannya.

Selaras dengan Lonjakan 10 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi) pihak Jabatan Pendidikan Tinggi telah melaksanakan semakan semula Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) bagi memperkasakan dan memperkemaskan proses pengurusan pengawalseliaan IPTS untuk mengukuhkan kualiti pendidikan dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak IPTS. 

Pihak Jabatan Pendidikan Tinggi telah melaksanakan beberapa siri Program Townhall bagi menerangkan dan mendapatkan maklumbalas cadangan pindaan Akta 555. Sesi pendengaran awam tersebut adalah antara insiatif pihak Jabatan Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan input dan pandangan daripada pihak IPTS berhubung dengan cadangan pindaan Akta 555 yang secara langsung mengadakan peruntukan bagi penubuhan, pendaftaran, pengurusan & pengawalseliaan dan kawalan kualiti pendidikan yang diberikan oleh IPTS.

Galeri Sesi Pendengaran Awam (Townhall) Cadangan Pindaan Akta 555 Bersama Pihak IPTS

  • Sesi Pendengan Awam (Town Hall) Cadangan Pindaan Akta 555 Bersama Pihak IPTS (Zon Tengah) 21 & 22 Julai 2016

  • Sesi Pendengaran Awam (Town Hall) Cadangan Pindaan Akta 555 Bersama Pihak IPTS (Zon Selatan) 26 Julai 2016

  • Sesi Pendengaran Awam (Town Hall) Cadangan Pindaan Akta 555 Bersama Pihak IPTS (Sabah) 3 Ogos 2016

  • Sesi Pendengaran Awam (Town Hall) Cadangan Pindaan Akta 555 Bersama Pihak IPTS (Sarawak) 4 Ogos 2016

  • Sesi Pendengaran Awam (Town Hall) Cadangan Pindaan Akta 555 Bersama Pihak IPTS (Zon Utara) 8 Ogos 2016

  • Sesi Pendengaran Awam (Town Hall) Cadangan Pindaan Akta 555 Bersama Pihak IPTS (Zon Timur) 11 Ogos 2016

Satu platform soal selidik secara online juga telah diadakan bagi mendapatkan maklumbalas daripada pihak masyarakat umum khususnya pihak IPTS berhubung cadangan pindaan Akta 555. Soal selidik secara online tersebut telah dijalankan dari 20 Julai 2016 sehingga 19 Ogos 2016.

Rang Undang-Undang Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Pindaan) 2017 telah dibentangkan dan diluluskan di dalam Dewan Rakyat pada 5 April 2017 dan seterunya di dalam Dewan Negara pada 27 April 2017.

Galeri Pembentangan Rang Undang-Undang Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Pindaan) 2017 di Parlimen

  • Bacaan Kali Yang Pertama oleh YB Dato' Seri Idris Bin Jusoh, Menteri Pendidikan Tinggi di dalam Dewan Rakyat pada 16 Mac 2017

  • Bacaan Kali Yang Kedua dan Ketiga oleh YB Datuk Dr. Mary Yap Kain Ching, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi di dalam Dewan Rakyat pada 5 April 2017

  • Bacaan Kali Yang Kedua dan Ketiga oleh YB Datuk Dr. Mary Yap Kain Ching, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi di dalam Dewan Negara pada 27 April 2017

Rang Undang-Undang Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Pindaan) 2017 telah diwartakan pada 2 Jun 2017.

 

   
 Versi Bahasa Melayu English Version 

* Tarikh kuat kuasa Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Pindaan) 2017 akan diumumkan oleh pihak Jabatan dalam masa terdekat.

Draf Slaid Taklimat Akta 555 Pindaan 2017 (25 Julai 2017)