Latarbelakang My3S

Kemahiran insaniah atau soft-skills merupakan kemahiran generik yang merentasi pelbagai domain pembelajaran merangkumi aspek keperibadian dan kerja berkumpulan. Selaras dengan kepentingannya, Kementerian Pengajian Tinggi telah memperkenalkan Kemahiran Insaniah yang perlu diterapkan kepada para pelajar di institusi pengajian tinggi.

Welcome Thumb

Terdapat tujuh elemen utama Kemahiran Insaniah yang diperkenalkan iaitu kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran kerja berpasukan, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat, kemahiran keusahawanan, moral dan etika profesional dan kemahiran kepemimpinan.

Arahan

1. Masukkan Nombor Matrik Anda
2. Masukkan Nombor Kad Pengenalan Anda.
3. Klik butang “Login”
4. Jawab setiap item dan tekan butang “Simpan/Seterusnya” untuk menyimpan dan menjawab kemudian atau pergi ke bahagian seterusnya.
5. Klik butang “Laporan” untuk melihat skor anda

Hakcipta

Instrumen My3S adalah hak cipta Kementerian Pengajian Tinggi. Mana-mana pihak tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian instrumen Malaysian Soft Skills Scale (My3S) ini dalam apa jua format sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. My3S adalah dokumen sulit dan terkawal.

Info Terkini

Pasukan Penyelidik

NAMA

Universiti

Sidek Mohd Noah (Ph.D.)

Universiti Putra Malaysia

Abdul Malek Abdul Karim (Ed.D.)

Universiti Utara Malaysia

Wan Marzuki Wan Jaafar (Ph.D.)

Universiti Putra Malaysia

Abdul Malek Abdul Rahman (Ph.D.)

Universiti Pendidikan Sultan Idris

Hamdan Said (Ed.D.)

Universiti Teknologi Malaysia

Jamaludin Badusah (Ph.D.)

Universiti Kebangsaan Malaysia

Joharry Othman (Ph.D.)

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Lihanna Borhan (Ph.D.)

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Nabilah Abdullah (Ph.D.)

Universiti Teknologi MARA

Mohd. Majid Konting (Ph.D.)

Universiti Putra Malaysia