• Menggubal, melaksana, memantau dan menilai dasar-dasar, program dan aktiviti IPT ke arah kecemerlangan pengajian tinggi.
 • Membangun sistem pengurusan IPT yang cekap dan inovatif.
 • Merancang dan memastikan penubuhan IPT dan keperluan prasarana pengajian tinggi yang kondusif dan berkualiti setanding dengan amalan terbaik di peringkat antarabangsa.
 • Merancang dan menyelaras penubuhan pusat-pusat kecemerlangan di IPT.
 • Membangunkan tenaga akademik IPT yang memiliki kesarjanaan yang tinggi dan kepakaran ikhtisas dalam bidang masing-masing.
 • Mengkaji, menggubal, mengemaskini dan menguatkuasakan akta-akta yang berkaitan pengajian tinggi.
 • Merancang dan menyelaras dasar bagi memacu budaya penyelidikan ke arah memperkasakan aktiviti penyelidikan, pembangunan dan pengkomersilan melalui jaringan kerjasama antara IPT, industri dan kerajaan.  
 • Membangun, memantau dan mengawal selia program akademik di IPT bagi memenuhi kehendak pasaran kerja dan pengiktirafan antarabangsa.  
 • Menggubal, menyelaras dan melaksanakan dasar kemasukan pelajar tempatan dan antarabangsa ke IPT.
 • Menggubal dan menyelaras dasar serta merancang strategi pembangunan sahsiah dan kebajikan pelajar Malaysia di IPT dalam dan luar negara bagi melahirkan siswazah yang holistik sejajar dengan aspirasi negara.  
 • Merancang, menggalak dan menyelaras aktiviti pengantarabangsaan pengajian tinggi negara melalui pelbagai pendekatan strategik.  
 • Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti pemasaran pendidikan tinggi dalam dan luar negara bagi menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan.