Sesi Townhall adalah program dan aktiviti Jabatan yang diadakan bagi mendapatkan pandangan, maklumbalas, ulasan dan input daripada stakeholder. Ia adalah sesi stakeholder engagement yang akan dilaksanakan secara bersemuka atau atas talian. Sesi Townhall terkini akan dibuka mengikut keperluan dan ketetapan dari semasa ke semasa.

1. U Taklimat Cadangan Pindaan Peraturan Akta 555 (Utama)

2. P1-9 Draf Cadangan Pindaan Peraturan-peraturan Akta 555

3. J1-9 Draf Jadual Peraturan-peraturan Akta 555

4. F1 Draf Fee Pemprosesan dan Kelulusan

5. BM - Tinjauan Atas Talian Berkenaan Cadangan Pindaan Peraturan-peraturan Di Bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) Gunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox)

6. Carta Alir Maklumbalas Pemegang Taruh Terhadap Cadangan Pindaan Peraturan Di Bawah Akta 555

7. Borang Maklumbalas Sesi Townhall Cadangan Pindaan Peraturan Bagi Agensi Kerajaan